Aby zostać taksówkarzem

potrzebna jest licencja, którą udziela burmistrz lub prezydent miasta. Przedsiębiorca, który chce wykonywać usługi transportowe taksówką i spełnia wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym musi złożyć wniosek w sprawie licencji. Po pierwsze należy zarejestrować działalność gospodarczą zajmującą się przewozem osób taksówką, a następnie trzeba uzyskać licencję na określony pojazd i obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące lub miasto stołeczne Warszawa.

Licencje na obszar danej gminy udzielana, bądź też odmawia udzielenia, zmienia lub cofa wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeżeli chodzi o obszar gmin sąsiadujących, to decyzje administracyjną wydaje również wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. W sprawie miasta stołecznego Warszawa, decyzje podejmuje tutaj prezydent miasta.

Transport drogowy taksówką przedsiębiorca może wykonywać tylko na obszarze podanym na licencji. Oczywiście można przewozić klientów do innej gminy i z powrotem, ale przewoźnik nie ma prawa wykonywać tam usług transportowych. Dodatkowo jeżeli zamówiona zostanie taksówka, przez klienta z innego obszaru, wtedy dozwolone jest wykonanie usługi.

1.1 Wymagania dla taksówkarzy.

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą polegających na świadczeniu usług transportu drogowego taksówką, może starać się o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia licencji. Natomiast aby otrzymać licencję należy złożyć wniosek z podanymi w nim informacjami dotyczącymi: nazwy przedsiębiorcy, adresu lub siedziby przedsiębiorcy, numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj działalności wraz z zakresem i obszarem jej wykonywania. Należy również podać na jaki czas ma być wydana licencja, oraz rodzaj i liczbę samochodów jakimi wnioskodawca dysponuje.

1.1.1 Potrzebne dokumenty.

Wniosek nie jest jedynym dokumentem jaki należy złożyć organom licencyjnym. Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi przedstawić: odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności, kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy. Każdy przyszły taksówkarz musi odbyć szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówka i zdać egzamin, którego pozytywny wynik też należy przedstawić. Natomiast jeżeli ktoś ma co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w świadczeniu usług transportowych taksówką osobową, to musi przedłużyć ważność dokumentów potwierdzających tę praktykę (zaświadczenie z urzędu skarbowego).

1.2 Kwalifikacje i badania.

Aby móc wykonywać zawód taksówkarza potrzebujemy także kserokopii świadectwa kwalifikacji, które jest określone w przepisach o ruchu drogowym. Mogą być potrzebne również badania lekarskie, które orzekają brak jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących wykonywania pracy jako kierowcy. Dodatkowo potrzebne będzie badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

Z samochodem również wiążą się potrzebne dokumenty, które przedsiębiorca musi przedstawić. Potrzebna będzie kserokopia dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z napisem taksówka osobowa. Dodatkowo potrzebne jest świadectwo legalizacji taksometru. W sytuacji jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, wtedy musi przedstawić dokument uprawniający go do dysponowania pojazdem. Potrzebne może być także oświadczenie o zamiarze zatrudnienia dodatkowych kierowców.

1.3 Czy licencję można odstąpić?

Niestety taksówkarze, którzy mają licencję nie mogą jej odstąpić innej osobie, gdyż może zostać ona cofnięta przez organ licencyjny. Również nie wolno uprawnień wynikających z licencji przenosić na osobę trzecią. Organ, który udzielił licencji, może na drodze administracyjnej przenieść uprawnienia na inne osoby jeżeli: w razie śmierci przedsiębiorcy będącego właścicielem licencji, występują spadkobiercy; połączenia się przedsiębiorcy, podziału lub przekształceniu, który miał licencję, pod warunkiem iż osoba przejmująca uprawnienia jednocześnie spełnia warunki wymagane przy ubieganiu się o nią.

W przypadku utraty dokumentu wystarczy zwrócić się do organu, który wydawał nam licencję o wtórnik. Wtedy trzeba złożyć oświadczenie, iż licencja nie została zatrzymana przez organy kontrolne, ale została skradziona, zgubiona lub zniszczona. Jeżeli utrata dokumentu wyniknęła w sytuacjach od nas nie zależnych, wtedy należy dołączyć dokument stwierdzający taką okoliczność np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży. Dodatkowo należy złożyć pisemne zobowiązanie się do niezwłocznego oddania odnalezionej licencji. Wtórnik zezwala na przewóz osób pojazdem, na który został on wydany.

1.3.1 Cofnięcie licencji.

Organ udzielający licencji jest również zobowiązany ją cofnąć. Cofnięcie licencji może nastąpić np. w sytuacji wystąpienia sytuacji wymienionych w ustawie (np. kiedy przedsiębiorca w ciągu sześciu miesięcy od wydania licencji nie rozpoczął działalności). Zabranie licencji przez organ poprzedzone jest pisemną informacją wysłaną do przedsiębiorcy, która ostrzega o takiej możliwości. Licencja może być zabrana również bez ostrzeżenia, jeżeli taksówkarz otrzyma prawomocny wyrok sądowy za umyślne przestępstwo: karne skarbowe; przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; mieniu; obrotowi gospodarczemu; wiarygodności dokumentów; ochronie środowiska; warunkom pracy i płacy; innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.

Licencja może być też cofnięta w sytuacjach kiedy to taksówkarz zalega z uregulowaniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które miały iść do Skarbu Państwa. Wtedy licencja odnowiona może być dopiero po trzech latach.

1.4 Samochód.

Wiadomo, że spełnienie wszystkich warunków ustawowo-prawnych nie wystarczy aby zostać taksówkarzem. Otóż potrzebny jest nam jeszcze samochód, który musi być wyposażony w: kasę fiskalną; taksometr; co najmniej dwoje drzwi z każdego boku i jedno z tyłu; dodatkowe światło z napisem taxi, które powinno się świecić tylko przy włączonym taksometrze; gaśnica i apteczka; oznaczenia boczne, umożliwiające identyfikacje taksówki.

Do zakupu samochodu możemy skorzystać z leasingu, co znacząco pomoże nam na starcie i tym samym będziemy mogli zdecydować się na dobry i nie koniecznie używany samochód. Pamiętać należy o tym, że to samochód jest wizytówką każdego taksówkarza. Aby wybrać najkorzystniejszą opcję, z pośród naprawdę ogromnej ilości ofert, polecam skorzystać z serwisów internetowych zajmujących się fachowym porównywaniem kredytów.

Nasze numery:

 

+48 666-952-109